Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Forumu: Göç ve Diaspora

tarafından
254

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Forumu: Göç ve Diaspora

Yer: Ankara
Tarih : 09-10 Temmuz 2019
Düzenleyen : Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) – YTB
Kongre Merkezi : Anadolu Hotels Downtown Ankara
Organizatör : Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) – YTB
Web Sitesi : https://orsam.org.tr/tr/ortadogu-ve-kuzey-afrika-dusunce-kuruluslari-forumu-goc-ve-diaspora/

DAVET
Modern insanlık tarihinde iki olgunun ciddi anlamda ön plana çıktığını görmekteyiz: Ulus-devlet ve göç. Ulus-devlet konusu, özellikle birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İmparatorlukların da yıkılmasıyla siyaset sosyolojisinde hemen tüm araştırmalardaki analizlerde baskın bir yer tutmuştur. Göç, günümüze kadar insanlığın en temel olgularından biri olagelmiştir. Bununla beraber, günümüzde uluslararası göç, bir ulus devletten başka bir ulus devlete yapılmaktadır. Elbette bu durum göç edilen ulus devletler ve göç edenler için birçok karmaşık yeni durumlar ortaya çıkarmaktadır.

Küreselleşme ve kitle iletişim araçlarındaki gelişmelerle kolaylaşan göç olgusunu, hem kaynak ülkedeki iten faktörler (çatışmalar, kıtlık, siyasi baskı, doğal afetler vs.) hem de hedef ülkedeki çeken faktörler (ekonomik imkanlar, dini ve siyasi özgürlük, ekilebilir alanlar ve aile bağları bs.) açısından yeniden değerlendirmek gerekir. Ayrıca, göçmen grupların geldikleri toplumda nasıl karşılandığı ve uyumu dikkate alınmalıdır. Gittikleri yerdeki uyum sorunları (dil, dini özgürlük, gelenek görenekler, ayrımcılık vs.) açısından da göç olgusunun çok çeşitli etkileri vardır.

Göç eden toplulukların anavatan ile ilişkileri hep merak edilen ve araştırılan bir konu olmuştur. Özellikle onların gittikleri ülkelerde nasıl örgütlendikleri ve kimliklerini nasıl muhafaza ettikleri yoğunluklu çalışılan konular arasındadır. Bu durum diaspora kavramı ile tanımlanmış ve geleneksel olarak bu kavram Yahudiler, Ermeniler ve daha da önceleri Yunanlılar ile anılmıştır. Fakat modern dönemde özellikle Türkler, Araplar, Kürtler ve daha birçok Müslüman göçmen toplulukları da genelde batı toplumlarına verdikleri yoğun göç ile diaspora tanımlamasının içinde değerlendirilmektedirler.

Elbette diasporada bulunan toplulukların temsilcileri, kültürel özelliklerini koruyarak diğer başka ulus devletlerde bulunan diaspora toplulukları ile de bağlarını koruyarak varlıklarını yürütmeleri önem arz etmektedir. Gönderen ülkelerde yabancı ve ev sahibi ülkelerde öteki olarak algılan bu topluluklar için aidiyet konusu çok önemli bir konu olarak araştırmacıların önünde durmaktadır. Ortadoğu ve Kuzey Afrika bağlantılı göç ve diaspora konuları hem Batı ülkeleri hem de kaynak ülkeler açısından oldukça tartışmalı hale gelmiştir.

Yurtdışı Türkler Başkanlığı ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi ortaklaşa düzenleyecekleri düşünce kuruluşları forumunda, bu disiplinler arası konuma sahip olan göç ve diaspora konularının akademik düzlemde tartışılmasını arzu etmektedir.