İzmir 2. Ulusal Müzik Sempozyumu 

tarafından
506

İzmir 2. Ulusal Müzik Sempozyumu 

Yer : İzmir
Tarih : 17-18.KASIM.2014
Düzenleyen : Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

Kongre Merkezi : Kültür Sanat Evi
Organizatör :
Web Sitesi : http://egeweb2.ege.edu.tr/dtmk/

Gelenek, modernite ve postmodernite; kültürel değişim çerçevesinde buluşan ve disiplinlerarası bir yaklaşımla değerlendirilmesi gereken olgulardır. Modernite, postmodernite ve bu olgularla neden-sonuç bakımlarından ilgili kavramların müzik geleneklerine yansımaları geniş bir çalışma alanını ortaya koymaktadır.

Modernite, doğasında değişim özelliğini barındıran “gelenek” kapsamındaki gelişme ve bozulma tartışmalarında en çok değinilen unsurlardandır. Hatta kimi zaman; bazı çevreler, değişime yol açan her unsur gibi modernitenin de geleneklerin yok olma süreçlerinde pay sahibi olduğunu savunmuşlardır.

Son yüzyılda moderniteye tepki ya da yaşanan modern ötesi duruma yanıt olarak ortaya çıkan görüşler, gündemde yoğun bir şekilde yer almaktadır. Sözü edilen postmodern sürecin mekanizmaları gelenekler üzerinde çeşitli etkiler göstermektedir. Bu görüş ve etkiler, müzik araştırmalarının yönlenmesinde belirleyici olmakla birlikte müziğin değişim sürecinde de önemli roller üstlenmektedir.

Birçok toplum, modernite ile farklı süreçlerde tanışmış/tanışmakta ve moderniteyi farklı şekillerde yaşamış/yaşamaktadır. Toplum kesimlerinin farklı yaşam tarzları ve toplumdaki fikir gelgitlerinin oluşturduğu sarmalda, modern ve postmodern süreçler iç içe geçmiş bir görünüm sergileyebilmektedir. Buna bağlı olarak; geleneksel, modern ve postmodern olguların toplum yaşamında karşımıza çıkardığı karmaşıklık, kültürel değişme süreçlerini olumlu ya da olumsuz şeklinde nitelemeyi güçleştirmektedir.

İkincisi düzenlenmekte olan “İzmir Ulusal Müzik Sempozyumu”; öncelikle gelenek, modernite ve postmodernite olgularına ve bu olgular arasındaki ilişkilere müzik alanında dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede, müzik çerçevesinde disiplinlerarası bir tartışma ortamının yaratılması öngörülmektedir. Ülkemiz müzik hayatı ve araştırmalarına farklı bir pencere açması hedeflenen sempozyumda; ana tema ve ilgili kavramlar, ayrıca bu kavramlarla geleneksel müziklerin değişim dinamiklerinin bağlantıları sorgulanacaktır.

Müzikte Gelenek, Modernite ve Postmodernite

· Günümüzde Gelenek

· Üretim – Aktarım – Tüketim İlişkileri

· Kültürel Kimlik

· Toplumsal Bellek

· Toplumsal Yapı, Rol, Statü

· Toplumsal Cinsiyet

· Küreselleşme

· Çokkültürlülük