6. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi

tarafından
325

6. Uluslararası Hasta ve Çalışan Hakları Kongresi

Yer : Antalya / Kemer
Tarih : 30.EKİM-2.KASIM.2014
Düzenleyen : -Sağlık Akademisyenleri Derneği
-Hasta Hakları Savunma Araştırma Ve Geliştirme Derneği

Kongre Merkezi : Limak Limra Otel
Organizatör : Dünya Kongre
Web Sitesi : http://www.hastahaklarikongresi.org/

20. yüzyılın ortalarından başlayarak hızla gelişen tıp teknolojisiyle birlikte, hekim-hasta ilişkisi ve sağlık hizmetlerinin sunumu konusunda toplumun tutum ve beklentilerinde önemli değişiklikler gözlemlenmektedir. Bu bağlamda hasta, yakınları ve sağlık çalışanlarının beklentileri değişmiş, farklı kavramlar gündemimize girmeye başlamıştır.

Bu kavramlardan birisi de “Hasta hakları” kavramıdır. Mevcut sağlık siteminde kişinin hasta olmadan önceki süreçte sağlığının korunması ve her kişiye nitelikli, eşit tıbbi bakım ve tedaviye ulaşabilme imkanının sağlanması olan sağlık hakkının parçası ve tamamlayıcısı durumundaki hasta hakları, özellikle son iki–üç dekadda önem kazanarak, kavramsallaşmıştır. Aslında hasta hakları kavramı 1970’li yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde gündeme gelmiş olup sonraki yıllarda Dünya Sağlık Örgütü ve benzeri uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşlar tarafından ilan edilen bildirgelerle yaygınlık kazanmıştır. Uluslararası belgelerde, sağlık hizmetlerinde insan hakları ve değerlerinin korunması, bilgilendirme, onam, mahremiyet ve gizlilik, bakım ve tedavi sürecinde karar verebilme ve katılımı, başvuru yapabilme hakkı, hasta haklarının temel çatısını oluşturmaktadır.

Aynı zamanda hasta hakları ile ilgili belgelerde haklarla birlikte hasta ve personel açısından üstlerine düşen sorumluluklarda belirtilmektedir. Hastanın hakkının korunması demek aslında birbirine bağlı ilişkiler zinciri içinde sağlık çalışanın da hakkının korunması anlamına gelmekte ve bütün bunlar kişi ve toplum bilincinin yükselmesini de beraberinde getirmektedir. Hasta hakları, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık hizmetlerinde çalışan personelin birlikte sahip çıkması gereken haklardır. Konunun önemi ve hukuki sürecin getireceği cezai müeyyideler ile sorumluluklar göz önüne bulundurulduğunda; hem sağlık personeli hem de hastaların, hasta hakları kavramı ve yasal mevzuatı bilmesi önem ve öncelik taşımaktadır.

Bu gelişmeler ışığında son yıllarda öncelikle ağırlıklı olarak hasta hakları olarak başlayan tartışmalar, çabalar ve mevzuattaki değişimler, sonraki yıllarda zincirin diğer halkasını ihmal ettiğimizi, sağlık çalışanlarına karşı şiddetin artışı ile dengenin bozulduğunu bize göstermiş, dolayısıyla sağlık çalışanları haklarını korumaya yönelik çabalar ve faaliyetlerde gündemimize girmiştir. Her ne kadar bu konularda daha alınması gereken uzun yolumuz olsa da son on yıldır yapılan çabalar ve kat edinilen yol yadsınılamaz. Bu nedenle kongrenin ana teması”Hasta ve Çalışan Hakları Uygulamalarından Kazanılan Deneyimler ve Hak İhlallerinden Korunma Yolları” olacaktır.

30 Ekim 02 Kasım 2014 tarihleri arasında altıncısını gerçekleştireceğimiz Hasta ve Sağlık Çalışanları Hakları kongresinde katılımcılar, Hasta Hakları ile ilgili bugüne kadar yapılanlar, kazanılan deneyimler ve alınan dersleri tartışma olanağı bulacaklar, konu ile ilgili en son gelişmeler konusunda konferanslar dinleme olanağı bulacaklar ayrıca çalıştaylar şeklinde konunun uzmanları tarafından paylaşımlarla, konu ile ilgili siz, bilim adamlarının sözlü ve poster sunumları ve kongrede stand şeklinde katılımları olan sektörde lider kuruluşların demonstrasyonları ile pek çok yelpazede ve farklı paylaşımlarla bilgi ve deneyimlerini arttırma olanağına sahip olacaklardır. Ayrıca kongrede;

•Hasta ve hasta yakınları ile sağlık personeli arasındaki yararlı ilişkiyi desteklemek ve geliştirmek; özellikle de hastaların sağlık hizmeti sürecine daha aktif katılımını cesaretlendirmek amacıyla süregelen çabalar, bu konuda bugüne kadar öğrendiklerimiz,

•Hasta ve yakınları, sağlık personeli ve sağlık yöneticileri arasındaki iletişim için yeni fırsatlar oluşturmak, var olanları güçlendirmek için gerekli olan ve uygulamada olan çalışmalar, kazanılan deneyimler,

•Temel insan haklarının korunmasını sağlamak, başta çocuklar, psikiyatrik hastalar, yaşlılar ve ağır hastalar gibi özel hasta gruplarına ve tüm hastalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi,

•Hasta ve Sağlık çalışanı açısından hem hasta ve yakınlarının eğitimi hem de sağlık çalışanlarının eğitimi konusunda yenilikler.

•Sağlık hizmetleri ulaştırmada manevi ve ahlaki davranışlar. Etik kurullar, hastaları bilgilendirerek rızalarını almak ve araştırmalara dahil etmek gibi konularda kat edilen yol, kazanılan deneyimler, uygulamada yaptığımız hata ve eksiklikler

•Sağlık çalışanlarının hakları, iş sağlığı ve güvenliğindeki yeni uygulamalar, sağlık çalışanlarına yönelik mobbing, şiddet gibi kavramlar ve hasta ve çalışan hakları ile ilgili pek çok diğer konular da ayrıntıları ile tartışılacaktır.

Kongrenin eş başkanları olarak, büyük bir coşku ve ilgiyle, her birinizle tanışmayı ve bu kongre süresince sizinle çalışmayı umuyor, 30 Ekim 02 Kasım 2014 Limak Limra Resort Hotels, Kemer, Antalya’ da gerçekleşecek olan kongremize bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Seval Akgün

Prof Dr. Antonio Chiarenza