27. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi | Kentsel Boşluğun Dili

tarafından
284

27. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi | Kentsel Boşluğun Dili

Yer : Bursa
Tarih : 01-02 Ekim 2015
Düzenleyen : Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi
Kongre Merkezi :Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi
Organizatör : Burkon Turizm
Web Sitesi : http://yapiyasam.org

KENTSEL BOŞLUĞUN DİLİ

Bireylerin yaşamlarında birliktelik ve sosyalleşmeye yöneldikleri, çeşitli sosyal, kültürel ve farklı etnik grupların bir araya gelerek buluşmalarına olanak sağlayan, yaşam alanları ve kentsel öznelerin oluşturduğu kamusal alanlar kentsel kimliğin önemli mekânlarıdır.

Bireyler, sosyo-kültürel yaşantılarını kentsel fiziki çevre yapısıyla birlikte bu alanlarda şekillendirir ve geliştirirler. Bir anlamda kent yaşantısı, birey-toplum ilişkisinin desteğiyle bu kamusal alanlarda oluşmaktadır. Meydanlar, sokak ve caddeler, yeşil alanlar, arayüzler ve giderek AVM’ler kentsel (kamusal) alanların unsurları; bireyin sosyalleşerek toplumu oluşturduğu mekânlar haline gelmektedirler.

İçinde bulunduğumuz süreçte plansız ve denetimsiz gelişimini sürdüren kent oluşumları, bireylere gerekli yaşam alanları sunamıyor olmalarının ötesinde, sosyalleşme imkânları konusunda da yetersiz kalmaktadır. Bu biçimde oluşan kentlerde farklı sosyal özellikleri taşıyan grupları bir araya getiren unsurların temelinde, dinsel veya etnik düşünce yapılarının öne çıktığı görülür. Toplumda ayrışmalar oluşturan gruplaşmaların, sosyal, siyasal olaylar karşısında birbirlerine karşı oldukları da görülmektedir. Bunun başlıca nedeni siyasetin bu kutuplaşmalara fırsat vermiş ve veriyor olmasıdır.  Ne yazık ki birçok ülkede planlama süreçleri, kapalı kapılar ardında, katılımcılığı yok sayarak, mimar ile kent plancılarını, birçok diğer uzmanlık dallarını ve daha da önemlisi kullanıcı taleplerini dışlayarak yürütülmekte ve topluma dayatılmaktadır. Bu gibi demokratik geleneği olmayan, siyasetin inanç ve düşünce yapısı üzerinde gelişim gösterdiği ülkelerde kamusal mekânların dili üzerine tartışmanın ülkelerin gelecekleri açısından önemli olduğuna inanıyoruz.

Bu bağlamda gerçekleşecek 27. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi’nin, ulusal ve uluslararası alanda akademisyenlerin, araştırmacıların, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin, girişimcilerin ve kentlilerin katılımıyla kapsamlı ve çok boyutlu bir tartışma ortamını oluşturmasını bekliyoruz.

  • KENTSEL (KAMUSAL) ALANLARIN İRDELENMESİ

Bu bağlamda kentsel (kamusal) alanların çeşitlendirilmesi, kent ölçeğindeki yeri, nitel ve nicel özellikleri, işlevsel ilişkileri değerlendirilecektir.

  • PLANLAMA VE TASARIM STRATEJİLERİ VE UYGULAMALARI

Kamusal mekânların planlanması ve tasarlanması sürecinde gözetilen veya göz ardı edilen ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziksel yaklaşımlar ele alınacaktır.

  • SOSYO-EKONOMİK OLGULAR

Toplumsal katmanların ekonomik ilişkileri değerlendirilecek ve bu ilişkilerin kentsel mekâna etkileri tartışılacaktır.

  • SOSYO-KÜLTÜREL OLGULAR

Farklı toplum katmanlarının ilişkileri ve içe dönük yapılanmalarının ele alınıp sosyal ve kültürel bağlamda irdelenmesi beklenmektedir. Alt başlıklarıyla ana tartışma akslarını oluşturacak olan kongrede; Kongre ana teması kapsamında geliştirilecek ve bağlamsal olarak ana temayla ilişki kurma potansiyeline sahip farklı çalışmalar da kongre içeriğinin zenginleştirilmesi açısından ilgiyle karşılanacaktır.

Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, 27. yılında da dünya mimarlık ortamına katkı sağlayacak bir bilimsel tartışma ortamını sağlayabilme hedefiyle 1-2 Ekim 2015 tarihlerinde Bursa Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecektir. Kongre içeriğinin, siz değerli akademisyenler, araştırmacılar, meslek insanları ve konuya ilgili kişi, kurum ve kuruluşların katkılarıyla zenginleşmesini ve TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ev sahipliğinde gerçekleşecek bu önemli organizasyonda bir arada olmayı dileriz.
27. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi
Bilimsel Kurulu